Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.emspoma.cz. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.emspoma.cz je A4S sro so sídlom v   Ústí nad Labem, Na Luhách   3420/12, PSČ 400 01, IČO: 06119247, spoločnosť je zapísaná v   Obchodnom registri Okresného súdu v   Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 39668. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1. vymedzenie pojmov
 • spotrebiteľská zmluva   – zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.
 • spotrebiteľ   – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ   – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.emspoma.cz odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

 1. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť A4S sro so sídlom v   Ústí nad Labem, Na Luhách   3420/12, PSČ 400 01, IČO: 06119247, zapísaná v   Obchodnom registri Okresného súdu v   Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 39688., na adresu A4S sro so sídlom v   Ústí nad Labem, Na Luhách   3420/12, PSČ 400 01, IČO: 06119247 alebo e-mail:   info@a4sport.eu   formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom).

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu Predávajúcim vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese A4S sro so sídlom v   Ústí nad Labem, Na Luhách   3420/12, PSČ 400 01, IČO: 06119247 – pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu   tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • d) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • e) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • f) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

 1. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 1. doprava

Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na stránke doprava a platba.

 1. platobné podmienky
 • dobierka –   peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.
 • Bankový prevod –   po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.
 • Platobné karty –   veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol 3D  Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.
 1. Práva z chybného plnenia

Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
 • b) na odstránenie vady opravou veci,
 • c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 • a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
 • b) použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,
 • c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 • d) predal Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Neoznámil Ak kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru:   A4S sro, Na Luhách 3420/12, 400 01 Ústí nad Labem

Pre osobné doručenie:

Na Luhách 3420/12, 400 01 Ústí nad Labem

Po obdržaní chybné veci je vystavený reklamačný formulár, ktorý je v prípade zaslania reklamovanej veci zaslaný na email a to najneskôr do 24 hodín od prijatia chybné veci. V prípade podania reklamácie osobne je formulár vystavený na mieste. Reklamácia je vybavená ihneď, v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie, do 30 dní.

 1. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 • a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

V prípade preukázania, že dodané vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany dohodli, hradí všetky náklady na doručenie veci k predajcovi, rovnako tak od neho späť k zákazníkovi predajca.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru:   A4S sro, Na Luhách 3420/12, 400 01 Ústí nad Labem

Pre osobné doručenie:

Na Luhách 3420/12, 400 01 Ústí nad Labem

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebránia povaha veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.
Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

 

 

 1. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

 1. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr.predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob.

 1. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne popísané, alebo sú dostupné na vyžiadanie. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacerých násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitia. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom. Svoje údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach  www.emspoma.cz   .

Viac informácií nájdete v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov.

 1. mojeID

Používatelia, ktorí využívajú pre prihlásenie k svojmu účtu moje ID môžu kedykoľvek požiadať, aby boli ich účty opäť rozdelené. Stačí svoju žiadosť zaslať na email   info@a4sport.eu  

 1. Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 1. záverečné dojednania

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručenia predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. o Slovenskejobchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Ďalej je možné spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej   ODR platformy   ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage   ). Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov podľa zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, www.uoou.cz

Odchýlenie sa od VOP je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto VOP neaplikujú.

Znenie týchto VOP môže zhotoviteľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti A4S sro nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2017.