Ochrana osobných údajov

Spoločnosť A4S sro so sídlom v   Ústí nad Labem, Na Luhách   3420/12, PSČ 400 01, IČO: 06119247 ( “A4S”), prevádzkovateľ internetového obchodu www.emspoma.cz, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj “údaje”) sú považované za prísne dôverné a je s   nimi zaobchádzať v   súlade s  platnými zákonnými ustanoveniami v   oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V   týchto Zásadách spracovanie osobných údajov ( “Zásady”) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a   akým spôsobom je ďalej používame.

 1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.   Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v   závislosti na tom, ktoré z   našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a   kontaktné údaje. Meno a   priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Demografické údaje. Údaj o pohlavie, dátum narodenia, krajinu a   uprednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment,

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi A4S a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou A4S
 • V rámci logov hlavne IP adresu, údaje poskytnuté prehliadačom (rozlíšenie, verzia, operačný systém, odtlačok), jazyk
 • Meno, priezvisko, email, telefón
 • Meno, priezvisko, email, telefón a firma pri organizovaní podujatí

1.2.   Účely spracovania osobných údajov:

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k   Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patrí:
  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilné aplikácie či zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajov na splnenie právnych povinností (napr. Účtovné doklady).
  • Zákaznícka podpora. Pre zaistenie zákazníckeho servisu a pre odstránenie prípadných problémov pri   plnenie kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základni nevyhnutného splnenie týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zozbierané údaje využívame na komunikáciu s vami a jej individuálne prispôsobovanie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíka, pomohli Vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú k zachovaniu aktívneho stavu vášho účtu. Ak nakupujete u nás ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu komunikácie s klientom, ako je opísaný v tomto odseku.
  • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na   neustálemu zlepšovaniu našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcií a zároveň na účely robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligence, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v   nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v   hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom používame na účely zlepšovanie osobné údaje v   anonymizované podobe.
 • Ochrana, bezpečnosť a   riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z   oprávneného záujmu, ktorý spočíva v   zabezpečenie ochrany a   bezpečnosti našich systémov a   našich zákazníkov, k zisťovanie a   prevenciu podvodov, riešenie sporov a   presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 • Užívateľské testovanie. Ak sa zúčastňujete programu užívateľského testovania, spracovávame Vaše údaje na základe súhlasu v   zoznamu testerov, môžeme Vás oslovovať za účelom účasti v testovaní a spracovávame dáta z    Ak budete súhlasiť, natočíme si Vás v   rámci testovania a tieto dáta vyhodnotíme.
 • Organizovanie podujatí.   Údaje používame na základe Vášho súhlasu za účelom naplánovania, zabezpečenie a vyhodnotenie akcií, ktoré organizujeme.
 • Marketingové ponuky.
  • Obchodné oznámenie
   • Posielame vám obchodné oznámenia ohľadom podobných produktov, ako ste si kúpili.
   • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v   každom emailu.
   • V   prípade, že   odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme je opäť využívať, ak je zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
  • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o   vás v   priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a   údajov o   používanie z   našich produktov a   webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených komerčnej komunikácii, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky.
  • Ak nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe Vášho súhlasu.
  • Máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti týmto spracovaním. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
 • spracovávanie   cookies z internetových stránok   prevádzkovaných spoločnosťou A4S
  • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Jutta, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok A4S a na účely internetovej reklamy spoločnosti A4S. Viac informácií nájdete v   samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.   Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to nevyhnutné v   rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s   tým vopred vyslovili súhlas.

 • a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o VIP klubu pre výkon interných procesov a postupov
 • b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy
 • c) prepravcom na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
 • d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
 • e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát
 • f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 • g) verejným orgánom (napr. polícia)
 • h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

Ak tretie osoby použijú údaje v   rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie správcu zodpovednosť. Táto spracovanie sa riadi zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 1. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie
 • a) V   rámci uzavretia zmluvy Vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom, vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať ako do svojich údajov o dokončených, tak nedokončených objednávkach a upravovať zasielanienewslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje a zasielanie
 • b) Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v   našom E- shope takisto nakúpiť bez registrácie, tj. ako nečlen.
 • c) Máte právo ukončiť zmluvu v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.
 1. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1.   Zabezpečenie osobných údajov

 • a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v   zakódované podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k   vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovanie.
 • b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s   nariadením GDPR.
 • c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V   tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nechali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v   zákazníckom kontu vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s   inými užívateľmi. Jutta nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Jutta priamo spôsobila.

3.2.   doba spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z   kúpnej zmluvy, tj po dobu objednávky a záručnej doby
 • 1 rok od skončenia záručnej doby z   dôvodu riešenia potencionálnych sporov
 • po dobu, po ktorú je A4S povinná ako správca povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. Faktúry vystavenej spoločnosťou A4S sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v   platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 1 roka alebo do jeho odvolania.
 • súhlas s   marketingovými ponukami je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania
 • Recenzia 6 rokov
 • Pomáhame potrebným 10 rokov
 • Komunikácia 2 roky
 • Súťaže 1 rok

V   ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z   účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v   oblasti ochrany osobných údajov.

 1. Práva dotknutých osôb
 • a) Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.
 • b) V   prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v   rozpore s   ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať, vykonanie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
 • c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese info@a4sport.eu   . Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymažú alebo stanú anonymnými; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré A4S potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či k   ochranu svojich oprávnených záujmov. K   likvidáciu osobných údajov dôjde rovnako v   prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z   iných zákonom stanovených dôvodov.
 1. webové stránky

5.1.   súbory cookies

naše stránky   používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú male textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom   počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť  tu   ( https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie   ). Súbory cookies využívame napr. Pre:

 • pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeranie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. “Cookie tretej strany”). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v   rámci zobrazenie a prispôsobenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

5.2.   Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. “Session cookie” sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobo tzv. “Persistent cookie “, zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3.   Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch ao spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v   ďalšiu dokumentáciu internetových prehliadačov

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach   http://www.youronlinechoices.com/cz/

5.4.   odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby zahrnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

 1. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v   zápätie týchto Zásad.

Poverenec pre ochranu osobných údajov:   info@a4sport.eu    

Kontakt: A4S sro – emspoma.cz,

Na Luhách 3420/12

400 01 Ústí nad Labem

 1. účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platí od 25.8.2018.