REKLAMÁCIA

Vrátenie tovaru

I keď je percento vrátenia tovaru mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie, než je nutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).

Záruka

Právo z chýb tovaru môžete uplatniť pri tovare s uvedenou lehotou použiteľnosti a počas stanovenej lehoty použiteľnosti. V prípade tovaru predaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za chyby, z dôvodu ktorých bola nižšia cena dojednaná.

Obmedzenia zodpovednosti za chyby vyplývajúce z povahy tovaru a nevhodného spôsobu použitia

A4S s.r.o. nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov/návodu na používanie výrobku, použitím tovaru v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržaním spôsobu ošetrovania či nenahlásením chyby bez zbytočného odkladu. V takýchto prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie chyby kupujúcim.

Reklamácia a jej priebeh

Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo poštou. Na to, aby sme mohli reklamáciu vybaviť, musíte predložiť doklad preukazujúci, že ste tovar kúpili u A4S s.r.o. (postačí aj číslo objednávky alebo doklad o zaplatení).

Pri uplatnení reklamácie vám bude vždy vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie, a to aj v prípade, že reklamácia bude vybavená na mieste zamietnutím (napr. z hygienických dôvodov) a tovar neprevzatý.

Doručenie poštou

V prípade, že budete kúpený tovar zasielať poštou, prípadne inou doručovacou službou, zašlite zásielku doporučene na adresu:

A4S s.r.o.
Na Luhách 3420/12
Ústí nad Labem
400 01

Do zásielky priložte vyplnený formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je voľne na stiahnutie na internetových stránkach emspoma.sk TU.

V prípade uznania reklamácie vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky / odovzdaní dopravcovi. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. V žiadnom prípade však nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu celej reklamácie budete informovaní automatickými e-mailami, ktoré vás upozornia na to, že vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, že bola vybavená, príp. zamietnutá, že vám bola odoslaná alebo že si ju máte možnosť vyzdvihnúť. Nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote znamená, že A4S s.r.o. porušilo podstatným spôsobom zmluvu. To vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením chyby dodaním novej veci alebo chýbajúcej veci, odstránením chyby opravou, primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete alebo ak odmietnete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste si vedomí toho, že sa o vybavení reklamácie v zákonom stanovenej lehote budete zaujímať sami a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre vás z vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Kontakt

Nižšie uvedené kontaktné údaje slúžia v prípade potreby komunikácie vo veci vybavenia vašej požiadavky alebo dopytu na reklamačný proces.

A4S s.r.o.

e-mail: info@a4sport.eu

tel.: +420 800 70 72 72

Na Luhách 3420/12

Ústí nad Labem

400 01